Nhà 2 - 3 tầng

NHÀ PHỐ 3 TẦNG - MÃ: B-N305

12.000.000₫ 60.000.000₫

NHÀ PHỐ - MÃ: B-N202

10.000.000₫ 60.000.000₫

NHÀ PHỐ - MÃ B-N303

10.000.000₫ 60.000.000₫

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - MÃ: B-N307

12.000.000₫ 60.000.000₫

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI - MÃ: B-N306

12.000.000₫ 60.000.000₫

NHÀ PHỐ 2 TẦNG - MÃ: B-N203

10.000.000₫ 55.000.000₫

NHÀ PHỐ - MÃ: B-N304

10.000.000₫ 55.000.000₫

NHÀ TẦNG MÁI THÁI - MÃ B-N201

8.000.000₫ 55.000.000₫

NHÀ PHỐ

Liên hệ